Algemene voorwaarden

Laatste aanpassing: 07 juni 2014


Teruggavebeleid:
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de wet van 14 juli 1991, gewijzigd door de wet van 31 mei 2014 (richtlijn consumentenrechten), heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de datum die volgt op de levering van het product. De klant heeft het recht de bestelling terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten. Deze verzaking zal slechts effect sorteren op voorwaarde dat de consument zijn wil aan de verkoper heeft bekend gemaakt (per e-mail of anders) en dat de goederen zich nog in hun oorspronkelijke verpakking bevinden, niet gebruikt werden en klaar voor verkoop zijn. De klant zal de artikelen op eigen risico en kosten terugsturen, tenzij de geleverde artikelen niet overeenkomen met de bestelde artikelen.


Algemene voorwaarden :

Paardenmelkerij Van Duyse is gevestigd te 9190 Stekene in België.
Ondernemingsnummer 0865.286.619 - BTW nummer BE 865.286.619

Alle producten die aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven.

De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW, wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in onze aanbiedingen voorkomen.

De goederen zijn pas leverbaar na ontvangst van de betaling.

We leveren in België, Nederland en Luxemburg. Behoudens overmacht, zal de levering van onze producten plaatsvinden via pakketpost binnen een tijdsduur van maximum 5 werkdagen na bestelling. De meeste leveringen zullen binnen de 48 uur afgeleverd worden, mede afhankelijk van het tijdstip van de bestelling. Eventuele vertragingen in de leveringen zullen in geen geval aanleiding kunnen geven tot toekenning van schadevergoeding. Indien er een vertraging optreed wordt de klant via e-mail verwittigd. De correcte leveringskosten worden apart vermeld bij elke bestelling.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële en/of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden naar aanleiding van o.a. het transport, de levering, het depot van de geleverde producten. Hiermee wordt op niet-limitatieve wijze bedoeld de schade aan het materiaal, de plaatsen, de gegevens en de sofware toebehorende aan de klant of aan een derde, alsmede door hen geleden exploitatieverlies en lichamelijke schade.

Door te bestellen op de site staat de klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden van intern beheer van onze onderneming. Onder "intern beheer van onze onderneming" verstaat men de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen, de diensten, het opvolgen van de solvabiliteit, alsmede de marketing en de geïndividualiseerde reclame. De klant die op de site heeft besteld, zal op elk ogenblik zijn/haar persoonsgegevens kunnen verbeteren of afschaffen door contact op te nemen of door zijn/haar gegevens te wijzigen/verwijdren uit onze database. Voor meer informatie wordt de klant uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Er is geen waarborg dat www.paardenmelkerijvanduyse.be ononderbroken of foutloos zal functioneren. Wij geven geen waarborgen met betrekking tot de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van www.paardenmelkerijvanduyse.be, noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die verkregen wordt via ons. Wij leggen geen verklaringen af of geven geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen of de producten die in deze site worden voorgesteld. In zoverre de wet dit toestaat, wijst onze onderneming elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van onze website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.

Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard moest zijn of niet van toepassing moest zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarden van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.

Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bv.: e-mail, back-ups,...).

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Dendermonde.

Behoudens anderluidend schriftelijk akkoord worden de betrekkingen tussen ons en onze klanten beheerst door huidige algemene verkoopsvoorwaarden die door de klant geacht worden aanvaard te zijn, ook in het geval zij strijdig zijn met de eigen algemene en bijzondere voorwaarden van de klant. Het feit dat de klant de huidige algemene voorwaarden niet in zijn moedertaal heeft ontvangen, ontslaat hem niet van hun toepassing. De algemene voorwaarden en de site zijn wereldwijd raadpleegbaar. De klanten gevestigd in het buitenland moeten zich bewust zijn van het feit dat mogelijkerwijze een aantal bepalingen van de algemene voorwaarden niet op hen van toepassing zijn, zonder dat hierdoor de algemene voorwaarden in hun geheel als ongeldig dienen te worden beschouwd of niet door hen kunnen worden ingeroepen. Wij behouden het recht om af en toe onze algemene voorwaarden te wijzigen zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op een vergoeding. De klant zal bijgevolg zelf dienen na te gaan of veranderingen zijn tussengekomen.


Verandering aan onze algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment indien wij zulks nodig achten deze algemene voorwaarden aan te passen. In dat geval zal de datum van de laatste update (welke bovenaan deze algemene voorwaarden staat) worden aangepast. Wij verzoeken u dan ook om indien u onze site regelmatig bezoekt de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.


Boerderij nieuws
Bloemenmarkt Stekene29-04-2016
Het landbouwcomité Stekene organiseert voor de 31s...
Paardvriendelijk 201517-01-2015
Wij blikken terug op een geweldig jaar, samen met ...
Geschenkmanden21-12-2014
Exclusieve geschenkmanden aan huis of op kantoor g...
Drukte op de boerderij01-06-2014
Onze oudste zoon Jens doet vandaag zijn eerste com...
Goede voornemens in 201413-12-2013
Paardenmelk is een gezond voedingsmiddel dat gezon...